Rehabilituj się na zdrowie

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wnioskodawca:
SOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Krucza 16/22, 00-526 Warszawa

Uzdrowisko Uniejów Park, Zamkowa 7, 99-210 Uniejów +48 63 288 89 59 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca +24 388 26 01

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Rehabilituj się na zdrowie

Głównym celem Programu jest ułatwienie powrotu do sprawności, poprzez rehabilitację, co najmniej 10% osób uczestniczących w Programie będących w trakcie leczenia lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym, aby mogły one podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową w czasie trwania Programu i po jego zakończeniu.

Adresatami programu są mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, w trakcie leczenia  lub po zakończonym radykalnym leczeniu z powodu choroby nowotworowej.

 

Zakłada się dwie ścieżki włączenia do Programu:

– Osoba spełniająca kryteria uczestnictwa zostanie „skierowana” do udziału w Programie przez swojego lekarza prowadzącego, np: onkologa, chirurga onkologa, torakochirurga, chemioterapeutę, radioterapeutę, neurochirurga, ortopedę, ginekologa, itp. Przez skierowanie rozumie się wystawienie przez lekarza „Zalecenia udziału w Programie rehabilitacyjnym dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego”. Osoba, ta nie będzie miała konsultacji onkologicznej, o której mowa w pkt

– Osoba spełniająca kryteria uczestnictwa zgłasza się do Programu sama, a kwalifikacji dokonuje lekarz podczas konsultacji onkologicznej, na podstawie wywiadu, badania lekarskiego oraz przedstawionej przez pacjenta dokumentacji  potwierdzającej przebieg leczenia choroby Potwierdzeniem kwalifikacji do Programu jest wystawiane przez lekarza „Zalecenia udziału w Programie rehabilitacyjnym dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego”.

 

W Programie nie mogą wziąć udziału osoby, które:

– mają wydane orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy,

– korzystają w  momencie deklarowania chęci do udziału w Programie z rehabilitacji w związku  z  trwającym/przebytym  leczeniem  onkologicznym w ramach środków publicznych (np. NFZ, ZUS, KRUS, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki krajowe lub unijne) lub mają zagwarantowany dostęp do takich świadczeń ze środków publicznych w trakcie uczestnictwa

 

Czas trwania rehabilitacji w ramach Programu wynosi od 10 do 30 dni zabiegowych i obejmuje od min 4 do max 10 procedur dziennie w zależności od potrzeb danego pacjenta.

Po każdej serii tj. 10 dniach zabiegowych odbędzie się lekarska porada rehabilitacyjna w celu stwierdzenia zasadności dalszej rehabilitacji oraz ewentualnej modyfikacji planu rehabilitacji.

Integralną część świadczeń udzielanych w Programie stanowi edukacja zdrowotna obejmująca wyrobienie nawyków warunkujących utrzymanie zdrowia.

Kolejną interwencją dostępną w ramach Programu są indywidulane konsultacje dietetyczne, średnio 2 na jednego uczestnika Programu.

Program zakłada również interwencje psychologiczne i psychoterapeutyczne. Uczestnicy Programu mogą skorzystać  z  indywidulanych  konsultacji z  psychologiem  (i ewentualnie z seksuologiem). Przewiduje się średnio 5 takich konsultacji na jednego uczestnika.

Możliwe jest także prowadzenie psychoterapii indywidulanej lub psychoterapii grupowej  –  obejmującej  do  30  sesji  psychoterapeutycznych  dla   jednej  osoby/grupy  (w przypadku, gdy część osób/grup skorzysta z mniejszej liczby sesji, maksymalnie można przeprowadzić do 50 sesji na osobę/grupę).

Podczas korzystania z interwencji psychologicznych/psychoterapeutycznych uczestnikowi Programu może towarzyszyć osoba bliska (małżonek/partner/rodzic/dziecko/rodzeństwo), przy czym udział tych osób nie  może być dodatkowo sfinansowany  ze środków na Program.